Nowy serwis internetowy
2014-11-17
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że z dniem 17 listopada 2014 r. ...
Ostatnio dodane do serwisu
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Strona główna     Dla Bezrobotnych, Poszukujących Pracy, Niepełnosprawnych, Pracowników w wieku 45 lat i powyżej     Rejestracja w PUP - wymagane dokumenty

  Rejestracja w PUP - wymagane dokumenty

(art. 33 ust. 1, 2 i 5 Ustawy, §2, §5, §8, §10 Rozp. I)

Uzyskanie statusu bezrobotnego.

Aby uzyskać status osoby bezrobotnej należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania. Jeżeli osoba, która chce uzyskać status osoby bezrobotnej nie posiada zameldowania stałego lub czasowego, wówczas zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca pobytu i składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

1. zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej "właściwym powiatowym urzędem pracy"

1) mieszkaniec Bydgoszczy, Białych Błót, Dąbrowy Chełmińskiej, Dobrcza, Nowej Wsi Wielkiej, Osielska, Sicienka – zgłasza się do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 147,
Usługi rejestracji nie świadczy Punkt Wspierania Samozatrudnienia, ul. Mennica 6 oraz Klub Integracji Społecznej, ul. Kleberga 2

2) mieszkaniec Koronowa i gminy Koronowo zgłasza się do Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 3,

3) mieszkaniec Solca Kujawskiego i gminy Solec Kujawski zgłasza się do Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Solcu Kujawskim, przy ul. 23 Stycznia 14a.

Osoba, która nie posiada zameldowania – zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, na terenie którego przebywa.
Rejestracji można dokonać każdego dnia :w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.15 do 14.15, we wtorki od godziny 7.15 do 15.15, a w piątki od godziny 7.15 do 13.15.

, albo

2. wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235 tekst jednolity).

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w pkt 1 może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Po przekazaniu danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie stawiennictwa wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy po przekazaniu danych, dane przekazane przez osoby, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba:

1) zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

2) złożyła wniosek w trybie określonym w pkt 2 - po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Osoba zarejestrowana informuje powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, rejestracji nie dokonuje się.

Dokumenty wymagane do uzyskania statusu osoby bezrobotnej:

- dowód osobisty, paszport lub karta pobytu cudzoziemca,
- dokument potwierdzający zameldowanie na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, w przypadku jeżeli przedłożony dokument tożsamości nie zawiera powyższych danych, zawiera informacje o zameldowaniu czasowym bez określenia daty ważności tego zameldowania, lub dane zawarte są nieaktualne,
- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
- zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
- decyzja o utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego,
- decyzja o utracie prawa do renty socjalnej,
- decyzja o utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- świadectwa pracy lub dokumenty potwierdzające wykonywanie innej pracy zarobkowej,
- właściciele lub posiadacze nieruchomości rolnych zaświadczenie z UG o powierzchni użytków rolnych (ha przeliczeniowe),
- aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej.

Osoba niepełnosprawna poza ww. dokumentami przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Dokumenty te są różne dla każdej osoby i zależą od tego czy przed rejestracją dana osoba np.:

- była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową,
- prowadziła pozarolniczą działalność,
- pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną albo świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub macierzyński, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.Dokumenty konieczne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i ustalenia jego wysokości:

- świadectwa pracy,
- książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o okresie odbywania służby wojskowej,
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu wykonywania pracy nakładczej,
- zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
- zaświadczenie o kwocie podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego), ze wskazaniem podstawy naliczenia świadczeń,
- zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy,
- zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy osób wykonujących pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
- zaświadczenie o opłacaniu składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w oryginale.


INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (1214kB)

Rejestracja przez Internet

wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet