Strona główna     PROJEKTY UNIJNE     Dotacje na firmę

  Dotacje na firmę


Projekt systemowy


Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Okres realizacji projektu: 1 czerwiec 2012 r. – 31 grudzień 2014 r.

Wartość projektu: 50 000 000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy uczestniczy w realizacji projektu “Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z 20 Powiatowymi Urzędami Pracy działającymi w województwie kujawsko – pomorskim.

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w okresie 2012-2013 przeszkolił z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 281 osób oraz udzielił 226 osobom jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 21 000 zł.
Warunkiem otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej było:

* posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz spełnianie jednego z poniższych kryteriów:
wiek do 25 roku życia, bądź powyżej 50 roku życia;
orzeczona niepełnosprawność;
kobieta,
status osoby bezrobotnej długotrwale,
mieszkaniec gminy wiejskiej,
mieszkaniec gminy wiejsko-miejskiej,
mieszkaniec miasta o wielkości do 25 tys. mieszkańców

oraz

* posiadanie pomysłu na firmę.

UWAGA!
W projekcie szczególnie preferowane były osoby należące do pierwszych trzech grup wskazanych powyżej.

Wsparcie oferowane w projekcie:


Doradztwo zawodowe + Indywidualny Plan Działania
Szkolenie "ABC przedsiębiorczości" (stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów dojazdu na szkolenie)
Dotacja na uruchomienie firmy
Bieżące informacje nt. instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom.
Uczestnikom projektu 6.2 PO KL – mieszkańcom powiatu bydgoskiego zapewniony został zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

PUP w Bydgoszczy w 2014 roku prowadzi monitoring zawartych umów dotacyjnych.


W roku 2014 projekt nie przewiduje podpisywania umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.


wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet